Kontakt:

Obecný úrad
Obec Veľkrop
Veľkrop 23
091 01 Stropkov

054 / 7493407
www.obecvelkrop.sk
obecvelkrop@gmail.com

IČO: 00331155
DIČ: 2020822562
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 23423612/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Veľkrop

Funkciu hlavného kontrolora obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť a za ktorú  zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie šesť rokov.

Funkciu hlavného kontrolóra obce Veľkrop v období rokov 2007 - 2013 vykonáva:

Meno a priezvisko: Milan Groško                                                                             

Bydlisko:                  Miňovce  40

Telefón:                    0907 169750, +421543810161

E-mail:                     milangrosko@zoznam.sk, milan.grosko@centrum.sk

 

 

 

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, strostu obce, funkcie v štátnej správe, s členom orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, alebo v inom kontrolnom organe obce.

Vykonáva kontrolu podľa ustanovení § 18d, e, f, zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení a úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä

vykonáva kontrolu:

- príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom, ako aj hospodárenie zozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

- vypracováva odborné stanoviska k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve a možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky obci,

- predkladá výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov priamo obecnému zastupiteľstvu

- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

- spolupracuje s príslušnými štátnými orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

- vykonáva kontrolu vybavovania sťažnosti a petícií,

- je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení,

- zučastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.