Hlavný kontrolór

Funkciu hlavného kontrolora obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť a za ktorú  zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie šesť rokov.

Funkciu hlavného kontrolóra obce Veľkrop v období rokov 2007 - 2013 vykonáva:

Meno a priezvisko: Milan Groško                                                                             

Bydlisko: Miňovce  40

Telefón: 0907 169 750, +421543810161

E-mail: milangrosko@zoznam.skmilan.grosko@centrum.sk

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, strostu obce, funkcie v štátnej správe, s členom orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, alebo v inom kontrolnom organe obce.

Vykonáva kontrolu podľa ustanovení § 18d, e, f, zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení a úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä vykonáva kontrolu:

 • príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom, ako aj hospodárenie zozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
 • vypracováva odborné stanoviska k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve a možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky obci,
 • predkladá výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov priamo obecnému zastupiteľstvu
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje s príslušnými štátnými orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
 • vykonáva kontrolu vybavovania sťažnosti a petícií,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení,
 • zučastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár