SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty

Obecný úrad

Základné informácie o samospráve

Starosta obce:   Marián Prokopič                             
Zástupca starostu: Helena Janočková

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

  1. Helena  Janočková
  2. Ľuboš  Bzdiľ
  3. Ladislav   Demeter
  4. Marián  Deňo 
  5. Peter Lapčák

Samospráva obce Veľkrop

Obec Veľkrop je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Veľkrop je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

Zneny územia obce Veľkrop možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Veľkrop je právnickou osobou, ktorá za pomienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Veľkrop hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnu úpravou.

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Veľkrop sú: Starosta obce Veľkrop a Obecné zastupiteľstvo obce Veľkrop. Obecné zastupiteľstvo obce Veľkrop zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva a obecný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolne orgány a stanovuje ich pôsobnosti.

Starosta obce Veľkrop

Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamých voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Zástupca starostu obce

Starosta má jedného zástupcu, ktorého určí starosta obce na celé funkčné obdobie z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu obce v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľkrop zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľkrop na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Veľkrop má 5 poslancov.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplyvajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolora je nezlučiteľná  s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a funkciou podľa osobitných zakonov. Hlavného kontrolóra volí  a odvoláva obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie 6 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Veľkrop zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 22.12.2010 tieto stále komisie:

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

Komisia na ochranu verejného poriadku, riešnie priestupkov a sťažnosti

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje  stále alebo dočasné, iniciatívne a kontrolne orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestných podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad Veľkrop

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, adnministrátívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a riadí starosta obce.

Právomoci a kompetencie

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmein a doplnkov, najmä v § 4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetký činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetký úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce

Majetok tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadavky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších zmien a doplnkov). Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľkrop", ktoré schváľuje obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope (ust. § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí).

Financovanie obce

Obec financuje svojú činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnými predpismi. Obec môže financovať svojú činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnými krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojob financovanie a zo združených prostriedkov.. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho zozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet zostavený s platnou právnou úpravou a schváľovaný Obecným zastupiteľstvom vo Veľkrope.Obecné zastupiteľstvo schváľuje rozpočet, jeho zmeny, kontroluije čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schváľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú, výdavkovú čásť a finančné operácie. Pred schválením sa rozpočet  a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnému rozpočtu vedie Obecný úrad vo Veľkrope prostredníctvom externej účtovníčky na základe Zmluvy o poskytovaný úštovníckych služieb. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schváľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce  overuje auditor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení).

Dokumenty

Spôsob zriadenia samosprávy obce Veľkrop, jej právomoci, kompetencie, zákony podľa ktorých sa riadí a popis organizačnej štruktúry je detailne popísaný v následujúcich dokumentoch:

  • Štatút obce Veľkrop
  • Organizačný poriadok Obecného úradu obce Veľkrop
  • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
  • Zbierka zákonov

aktualizované 05.11.2011 - admin -